1. Úvodné ustanovenia
1.1 V Zmluve a týchto všeobecných obchodných podmienkach pojem:

a) Predávajúci“ označuje obchodnú spoločnosť CORTEC s.r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 45 584 168,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č. 162007/B, prípadne právneho nástupcu tejto spoločnosti;

b) Kupujúci označuje fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v Zmluve, prípadne jeho/jej právneho nástupcu;

c) „Preberajúca osoba“ označuje fyzickú osobu, ktorá vystupuje v mene a/alebo koná na účet Kupujúceho, o ktorej platí, že má všetku spôsobilosť konať v mene a na účet Kupujúceho;

d) „Zmluva“ označuje dohodu/zmluvu, ktorá je uzatvorená medzi zmluvnými stranami v akejkoľvek forme (napr. objednávkou a akceptom objednávky alebo formou osobitnej zmluvy alebo faktickým dodaním tovaru na základe objednávky) a ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru, špecifikovanom v
ponuke a/alebo objednávke a/alebo dodacom liste;
e) „VOP“ označuje tieto všeobecné obchodné podmienky vydané podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení;
1.2 Tieto VOP sa použijú v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, na právne vzťahy vznikajúce pri predaji tovaru a dodávkach služieb Predávajúcim;

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a platia v plnom rozsahu, ak sa s Kupujúcim písomne nedohodlo niečo iné.

1.4 Akékoľvek všeobecné dodacie podmienky alebo inak označené všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho sa na zmluvné vzťahy založené Zmluvou podľa týchto VOP neaplikujú, a to ani vtedy, ak voči takýmto všeobecným obchodným podmienkam Predávajúci nevzniesol výhradu alebo ich inak nerozporoval. Akýkoľvek akcept, či iný prejav vôle vo vzťahu k všeobecným obchodným podmienkam Kupujúceho zo strany Predávajúceho sa považuje za neuskutočnený.

2. Predmet plnenia objednávka tovaru

2.1 Akékoľvek ponuky (cenová ponuka) vyhotovené Predávajúcim sa považujú za nezáväzné, pokiaľ nebudú výslovne za záväzné označené.

2.2 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v Zmluve a prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa Predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak nebolo zmluvne dohodnuté inak. V prípade ak súčasťou dodania tovaru bude aj jeho inštalácia, montáž, či poskytnutie iných služieb, má sa za to, že sú uzatvárané dve oddeliteľné zmluvy, kde vo vzťahu k dodaniu tovaru
sa jedná o kúpnu zmluvu a vo vzťahu k zvyšku plnenia sa jedná o zmluvu o dielo. Uvedené platí rovnako aj pre všetky zmluvy medzi zmluvnými stranami
uzavretými, ktorých predmetom je dodanie diela alebo označené ako zmluva o dielo.

2.3 Všetky objednávky tovaru zo strany Kupujúceho musia byť písomné a musia byť doručené Predávajúcemu. Za písomnú sa považuje aj podpísaná objednávka Kupujúcim alebo Preberajúcou osobou a odoslaná emailom, resp. poštou na adresu Predávajúceho.

2.4 Objednávka Kupujúceho musí obsahovať základné identifikačné údaje (vrátane IČO, DIČ, údaj o registrácii pre DPH), kontaktné údaje Kupujúceho, osobu oprávnenú konať v mene Kupujúceho, jednoznačné určenie tovaru, jeho množstvo a ďalej prípadne miesto a termín dodania, inak Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody a omeškanie spôsobené nesprávnou identifikáciou tovaru a podmienok dodania. Zvláštne požiadavky Kupujúceho (napr.: týkajúce sa obalu, dokladov, a pod.) musia byť v objednávke
konkrétne uvedené, inak sa nestávajú súčasťou Zmluvy. Dodatočné spresnenia objednávky vyvolané nesprávnymi pokynmi alebo informáciami Kupujúceho nie je Predávajúci povinný akceptovať do doby, kým sa nevysporiadajú všetky dôsledky dodatočného spresnenia v otázke ceny, termínu dodania a spôsobených škôd, pričom po túto dobu nie je Predávajúci v omeškaní s vlastným plnením.

3. Kúpna cena

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu podľa Zmluvy, prípadne podľa vystavenej faktúry. Kúpna cena je splatná v deň uvedený vo faktúre vystavenej Predávajúcim.

3.2 Ak zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, je kúpna cena tovaru dohodnutá bez DPH, netto a bez dopravy a inštalácie.

3.3 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený vo faktúre alebo v hotovosti pri
prevzatí tovaru, pokiaľ hotovostná platba nie je v rozpore so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti.

3.4 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zálohovú platbu až do výšky 100% z celkovej sumy objednaného tovaru alebo služby vrátane DPH.

3.5 V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca Kupujúci nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu Predávajúcim a súčasne je
Predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky a to do úplného uhradenia všetkých splatných záväzkov Kupujúceho, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie Predávajúceho s plnením záväzku.

3.6 Uzatvorením Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku, vzniká Predávajúcemu nárok zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý, aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy a zmluvnú pokutu 20, EUR za každú odoslanú upomienku, či inú výzvu na zaplatenie splatného záväzku.

3.7 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o posun splatnosti záväzkov a navrhnúť plnenie v splátkach. Pokiaľ Predávajúci uzavrie dohodu s Kupujúcim o posune splatnosti záväzkov, nemá to vplyv na pôvodnú splatnosť a Predávajúci má aj naďalej nárok na úrok z omeškania a ďalšie práva spojené s omeškaním Kupujúceho. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením niektorej zo splátok, ak bolo dohodnuté plnenie omeškaného záväzku v splátkach, takéto omeškanie za následok okamžitú splatnosť celého dlhu.

3.8 Akékoľvek plnenie záväzku po lehote splatnosti sa najskôr započítava na príslušenstvo a až potom na istinu pohľadávky.

3.9 Uzatvorením Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom úroku z omeškania vo výške 12% ročne zo sumy dlžnej istiny.

3.10 Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu akékoľvek náklady a výdavky, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia platobných podmienok alebo iných povinností Kupujúceho voči Predávajúcemu, vrátane skutočne vynaložených nákladov právneho zastúpenia za účelom vymáhania povinností Kupujúceho a to bez ohľadu na to, či Predávajúci začne vymáhať svoje nároky súdnou cestou. Trovy právneho zastúpenia pri vymáhaní zodpovedajú tarifnej odmene advokáta podľa príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

3.11 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až vtedy, keď je celá účtovaná čiastka pripísaná v prospech účtu Predávajúceho. Ak je Kupujúci viac než 30 dní v omeškaní s platením splatných peňažných záväzkov, môže Predávajúci odstúpiť od Zmluvy a žiadať od Kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho odoslania Kupujúcemu.

3.12 Kupujúci nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Predávajúcemu bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

4. Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody

4.1 Dodacia lehota sa stáva záväznou pre Predávajúceho len v prípade jej uvedenia v objednávke Kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné a podstatné porušenie Zmluvy. Termín, resp. lehota dodania, sa považuje v každom prípade za dodržaný, ak je tovar k dodaciemu termínu, prípadne k uplynutiu dodacej lehoty, pripravený na odovzdanie u Predávajúceho. Pokiaľ má Predávajúci zabezpečiť odoslanie tovaru, považuje sa tovar za odoslaný
načas, ak sa k termínu dodania alebo uplynutiu dodacej lehoty začalo s jeho odosielaním.

4.2 Dodávky tovaru budú uskutočnené podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho a to v čo možno najkratšom termíne. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu.

4.3 Ak vznikne prekážka, brániaca Predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom Kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú v lehote 7 dní od vzniku takej prekážky, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade ale Kupujúci nemá nárok na žiadnu náhradu škody.

4.4 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je Kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k Predávajúcemu. Dodacia lehota sa primerane predlžuje v prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré majú vplyv na plnenie Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a ďalších okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť Predávajúceho. Ak sa stane plnenie na základe takýchto okolností nemožným alebo toto nie je možné po Predávajúcom oprávnene požadovať, záväzok Predávajúceho plniť zaniká.

4.5 Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania tovaru miesto uvedené v objednávke. Ak miesto dodania tovaru nie je v objednávke uvedené, je miestom dodania sklad Predávajúceho. Tovar preberá Kupujúci osobne, resp. osobou oprávnenou konať za Kupujúceho alebo ho za Kupujúceho preberajú osoby určené v objednávke.

4.6 Kupujúci je povinný potvrdiť dodanie tovaru na dodacom liste, v ktorom uvedie aspoň: čitateľne meno a priezvisko Preberajúcej osoby, dátum a čas prevzatia tovaru, podpis Preberajúcej osoby a prípadne aj odtlačok pečiatky Kupujúceho, všetky vady a nedostatky tovaru pri jeho dodaní. Opomenutie povinnosti Kupujúceho riadne potvrdiť dodanie tovaru nemá vplyv na riadne dodanie tovaru Predávajúcim a za potvrdenie o dodaní sa bude považovať potvrdenie dodacieho listu Predávajúcim alebo osobou poverenou
Predávajúcim na dodanie tovaru.

4.7 Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru a dokumentácie k tovaru a poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť. Ak Kupujúci tovar neprevezme, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu s tým vznikli. Kupujúci je oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť len v tom prípade, ak bola táto možnosť výslovne stranami dohodnutá v Zmluve. Ak Kupujúci odmietne prevziať tovar alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri jeho dodaní, môže Predávajúci na náklady Kupujúceho tovar uskladniť a
požadovať náhradu škody. Pri uskladnení tovaru má Predávajúci rovnaké nároky ako v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku.

4.8 Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí skontrolovať, hlavne čo sa týka množstva, typu, obalu a kvality dodaného tovaru a porovnať ich s údajmi uvedenými v dodacom liste a na faktúre. Zistené nedostatky je povinný okamžite (najneskôr nasledujúci pracovný deň) oznámiť Predávajúcemu inak jeho práva spojené s vadným plnením zanikajú. V prípade poškodenia dopravovanej zásielky je Kupujúci povinný spísať na mieste s dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky zistené závady.

4.9 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu, keď bol tovar odovzdaný Kupujúcemu alebo Preberajúcej osobe. V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare momentom, kedy sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru.


5. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a reklamačné podmienky

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru dodaného Kupujúcemu. Zodpovednosťou za vady tovaru sa rozumie zodpovednosť za množstvo a/alebo kvalitu dodaného tovaru, t.j. že tovar čo do množstva a kvality zodpovedá objednávke.

5.2 Predávajúci poskytuje na všetok tovar, s výnimkou použitého a/alebo repasovaného tovaru a taktiež s výnimkou častí tovaru majúcich spotrebný charakter (napr. brúsne kotúče, žiarovky, ostrie nožov, tesnenia a pod.), záruku s trvaním záručnej lehoty v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ všeobecne platnými právnymi predpismi a/alebo v záručnom liste nie je stanovená iná, dlhšia záručná lehota. Záručná lehota začína plynúť dňom, ku ktorému dôjde k prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho.
5.3 Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky je povinný Kupujúci uplatniť reklamáciou. Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť v písomnej forme u Predávajúceho. Za reklamáciu sa považuje písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje minimálne tieto údaje:
a) identifikačné údaje Kupujúceho a kontaktné údaje osoby, ktorá je za Kupujúceho oprávnená rokovať s Predávajúcim o podmienkach vybavenia reklamácie;

b) identifikáciu reklamovaného tovaru s uvedením čísla faktúry, ktorou bolo dodanie tovaru účtované a uvedením dátumu dodania reklamovaného tovaru;

c) podrobnú špecifikáciu (popis) vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a v prípade ak je vadná časť tovaru, uvedenie, ktorej časti tovaru sa vada týka;

d) deň, kedy bola vada zistená a kto uvedenú vadu zistil spolu s kontaktom na uvedenú osobu;

e) špecifikáciu nároku Kupujúceho z uplatnenej reklamácie;

f) fotografické zdokumentovanie tovaru v čase zistenia vady a v prípade, ak je možné vadu pozorovať voľným okom aj fotografické zdokumentovanie zistenej vady tovaru.

5.4 Podanie Kupujúceho neobsahujúce minimálne údaje podľa predchádzajúceho bodu, resp. uplatnenie reklamácie inak ako písomne, sa nepovažuje za reklamáciu ale za objednávku servisných služieb, za ktoré má Predávajúci nárok na zaplatenie primeranej odplaty.

5.5 Predávajúci vybavuje reklamácie niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

a) pokiaľ to povaha vady pripúšťa a/alebo to z uplatnenej reklamácie vyplýva, overí Predávajúci v súčinnosti s Kupujúcim možnosť odstrániť vadu pomocou základných diagnostických postupov a pokúsi sa o odstránenie vady telefonickou konzultáciou za asistencie Kupujúceho;

b) pokiaľ sa vada týka nesprávneho množstva tovaru, poskytnutím chýbajúceho plnenia, ak to nie je možné vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny nedodaného tovaru;

c) iné zjavné alebo skryté vady odstráni Predávajúci opravou v dielni, ktorá sa nachádza v sídle Predávajúceho a pokiaľ o to Kupujúci požiada, tak opravu vykoná Predávajúci v mieste, kde sa tovar nachádza;

d) v prípade neodstrániteľných vád Predávajúci podľa voľby Kupujúceho poskytne primeranú zľavu z ceny tovaru alebo vráti uhradenú cenu tovaru po odpočítaní primeranej sumy odplaty za dobu bezvadného užívania tovaru. Primeranou sumou odplaty sa rozumie 1/12 obstarávacej hodnoty za každý mesiac užívania.

5.6 Všetky opravy vykonáva Predávajúci v dielni, ktorá sa nachádza v sídle Predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Náklady na prepravu tovaru do dielne Predávajúceho ako aj náklady na výjazd servisného technika do miesta kde sa nachádza tovar znáša Kupujúci. Pokiaľ o to Kupujúci požiada, vykoná prepravu tovaru na opravu a späť Predávajúci za cenu 0,45 EUR bez DPH/km vykonanej prepravy.

5.7 Tovar alebo jeho časť, ktoré v súvislosti odstránením vád opravou tovaru boli Kupujúcemu demontované a vymenené za iné, sa stávajú vlastníctvom Predávajúceho.

5.8 Pokiaľ Predávajúci začne s opravou tovaru a následne zistí, že tovar nie je vadný a vzniknutý problém vedúci k reklamácii Kupujúceho bol výsledkom napr. neznalosti pri použití tovaru, neodbornej manipulácie a pod., spoplatní Predávajúci tento servisný zásah odplatou vo výške skutočných nákladov na servisný zásah, vrátane nákladov na manipuláciu a prepravu a Kupujúci sa zaväzuje túto odplatu uhradiť.
5.9 V prípade, že Predávajúci poskytne Kupujúcemu na základe jeho reklamácie nové plnenie a následne vyjdú najavo skutočnosti svedčiace o tom, že reklamácia nebola oprávnená, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho plnú úhradu za nové plnenie.
5.10 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť sa nevzťahuje na:

a) časti tovaru majúce spotrebný charakter, t.j. na časti ktoré vyžadujú pravidelnú výmenu počas bežného používania (napr. brúsne kotúče, žiarovky, ostrie nožov, tesnenia a pod.);

b) tovar, na ktorom bola odstránená alebo poškodená ochranná páska alebo garančná nálepka, ak nimi bol tovar opatrený;

c) tovar, ktorý bol Kupujúcemu dodaný s vyhlásením Predávajúceho „bez záruky“ alebo obdobným vyhlásením. Za tovar bez záruky sa bez ďalšieho považuje tovar použitý a/alebo repasovaný, pokiaľ Predávajúci v konkrétnom prípade záruku neposkytne;

d) tovar poškodený vonkajším vplyvom, Kupujúcim, treťou osobou, nedodržaním inštrukcií obsluhy, návodu na použitie alebo vyššou mocou; v dôsledku nehody, nadmerného používania, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby, zanedbania alebo nesprávneho nastavenia; v dôsledku používania na nevhodný účel alebo používania mimo podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke (návode na obsluhu); pri používaní dielov alebo spotrebného materiálu nedodaných Predávajúcim, nevhodným
umiestnením tovaru alebo nevhodnou údržbou; stratou, poškodením alebo zničením tovaru alebo jeho časti pri zaslaní tovaru na reklamačné konanie; servisným zásahom ktorý nevykonal Predávajúci.

5.11 Okrem vyššie uvedených záruk odvoláva Predávajúci všetky ostatné záruky, výslovné alebo odvodené alebo zákonné, okrem iného napr. implicitné
záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Akákoľvek odvodená záruka, ktorá môže byť vyžadovaná platnými zákonmi, sa obmedzuje na podmienky tejto záruky. V žiadnom prípade nebude
Predávajúci zodpovedný za akékoľvek náhodné, osobitné alebo následné škody, okrem iného napr. ušlý zisk, stratu obchodných príležitostí, alebo možnosti použitia, alebo bez obmedzenia na toto vymenovanie, či už na základe zmluvného alebo nedovoleného konania, alebo na základe záruk, ktoré súvisia s použitím alebo výkonom tovaru a to i v tom prípade, že Predávajúci bol Kupujúcim o možnosti vzniku týchto škôd vyrozumený vopred. Kupujúci súhlasí, že oprava a (pri dostupnosti) výmena podľa
uváženia Predávajúceho na základe servisných služieb vyššie popísaných predstavuje pre Kupujúceho jedinú a výlučnú náhradu s ohľadom na akékoľvek porušenie záruky Predávajúcim tu uvedenej.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až po úhrade celej kúpnej ceny za dodaný tovar a po úhrade všetkých svojich peňažných záväzkov, ktoré má voči Kupujúcemu. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na veci, ktoré vzniknú a/alebo pribudnú spracovaním Predávajúcim dodaného tovaru. Predávajúci potom nadobúda podľa povahy spracovania, spojenia alebo zmiešania vecí výhradné vlastnícke právo alebo spoluvlastnícke právo aj na veci, ktoré vznikli spracovaním takéhoto tovaru. Kupujúci je v tomto prípade v pozícii uschovávateľa.

6.2 Pri ohrození vlastníckeho práva Predávajúceho (exekúcia, založenie, iné požiadavky tretej osoby) je Kupujúci splnomocnený a zaviazaný uplatniť prostriedky ochrany vlastníckeho práva Predávajúceho a túto skutočnosť mu bezodkladne písomne oznámiť. Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady Predávajúceho, ktoré súvisia s ochranou vlastníckeho práva Predávajúceho. Kupujúci je povinný predložiť na žiadosť Predávajúceho všetky potrebné podklady na ochranu a uplatnenie vlastníckeho práva.

6.3 V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti je Kupujúci povinný bezodkladne na vyzvanie vrátiť tovar, ktorý je vo výhradnom vlastníctve Predávajúceho. Pokiaľ Kupujúci tejto výzve bezodkladne nevyhovie, je Predávajúci oprávnený takýto tovar svojpomocne odobrať na náklady a nebezpečenstvo Kupujúceho. V takomto prípade zriaďuje Kupujúci Predávajúcemu neobmedzené právo vstúpiť do priestorov, kde sa tovar pravdepodobne nachádza a Predávajúci má právo odobrať tovar Kupujúcemu bez akýchkoľvek predchádzajúcich upozornení, zodpovednosti či právnych konaní. Vrátenie tovaru Predávajúcemu v tomto prípade neznamená odstúpenie od Zmluvy. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený vrátený tovar voľne so ziskom predať tretej osobe a takto dosiahnuté výnosy započítať so svojimi pohľadávkami voči Kupujúcemu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) vydáva spoločnosť CORTEC s.r.o. s účinnosťou od 01.08.2022 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy, alebo spory súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad a zánik, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
zriadenom Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné

7.3 Všetky oznámenia ako aj iná komunikácia zmluvných strán na základe, alebo v súvislosti so Zmluvou musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí byť adresátovi doručená osobne, alebo prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa alebo kuriéra s vopred zaplateným poštovným, alebo inak označeným poplatkami za doručenie zásielky. Za písomnú formu komunikácie sa považuje rovnako aj elektronická komunikácia s použitím emailových adries zmluvných strán alebo ich oprávnených zástupcov. Oznámenie a/alebo iná komunikácia budú považované za prevzaté a účinne doručené adresátovi ku dňu prevzatia oznámenia adresátom a v prípade ak takéto oznámenie nebude prevzaté z akéhokoľvek dôvodu alebo bude zásielka poštovým doručovateľom uložená na pošte, tak sa bude považovať za prevzaté a účinne doručené adresátovi tretím dňom od jeho odoslania. Oznámenie alebo iná komunikácia prostredníctvom emailu sa považuje za doručenú dňom potvrdenia o doručení druhej zmluvnej strany a v prípade ak
druhá strana nepotvrdí doručenie, tak tretím dňom od odoslania správy.

7.4 Tieto VOP neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito VOP.